Get Adobe Flash player

ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าเลิศ..ได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตน เพราะตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง..ภูริทัตโตวาท..
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานครบรอบวันถวายเพลิงสรีระสังขาร ปีที่ ๖๔ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต..

 ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

กำหนดการ

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๐๖.๓๐ น.  พิธีเปิดงานวันบุรพาจารย์ โดยพระราชวิสุทธินายก (พรมมา จตฺตภโย) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)/เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส ประธานในพิธี

- พิธีคารวะพระบุรพาจารย์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

- พระราชวิสุทธินายก กล่าวเปิดงาน,ให้โอวาทธรรม ฯลฯ

เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรรอบอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงาน, ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะปฏิบัติ

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมปฏิบัติ
เวลา ๑๕.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ, ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ น.  ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๑.๐๐ น.  ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ, นั่งสมาธิภาวนา ไปจนถึงเวลาอันสมควร

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๕.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ, ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ น.  ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๑.๐๐ น.  ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ, นั่งสมาธิภาวนา ไปจนถึงเวลาอันสมควร
 

 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชวิสุทธินายก กล่าวปิดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

- พระเถรานุเถระประกอบพิธีรับทักษิณานุประทาน พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะผู้บวชเนกขัมมะกล่าวคำลาสิกขา,รับศีลห้า พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธี

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

วัดป่าสุทธาวาส

042-711-593

042-733-041

 

บุรพาจารย์ดอทคอม ร่วมอนุโมทนาบุญ
www.burapajan.com


Copyright © 2559. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 All Rights Reserved.