Get Adobe Flash player

ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าเลิศ..ได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตน เพราะตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง..ภูริทัตโตวาท..
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานครบรอบวันมรณภาพ ๖๒ ปี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต..

 

 
ณ วัดภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) บ.หนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงาน
เวลา ๑๘.๓๐ น.  สักการะพระรัตนตรัย คารวะรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เวลา ๑๙.๐๐ น.  ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๑.๐๐ น.  ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ, นั่งสมาธิภาวนา ไปจนถึงเวลาอันสมควร

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
- พระเถรานุเถระประกอบพิธีรับทักษิณานุประทาน พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

วัดภูริทัตตถิราวาส
042-703-224

บุรพาจารย์ดอทคอม ร่วมอนุโมทนาบุญ
www.burapajan.com


Copyright © 2559. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 All Rights Reserved.